REGULAMENT Concurs sport vision „CUMPARA cu cardul sport & bonus SI SCANEAZA QR code-ul PENTRU PREMIU INSTANT”

 

 1.  Organizatorii concursului

Concursul este organizat de: Sport Vision Trading S.R.L (în continuare Sport Vision), persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Dinu Vintilă Nr. 11, Clădirea Eurotower, Et. 7, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/14169/2014, având Cod Unic de Înregistrare  RO 33878190 denumit în continuare Organizator, în conformitate cu prevederile prezentate în prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”) fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată, atât la Departamentul Relații cu Clienții din cadrul magazinelor participante la Campanie, cât și in format electronic, prin accesarea website-ului www.buzzsneakers.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau  înceta, și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul www.buzzsneakers.ro

 1. Temeiul legal. Perioada de desfășurare a campaniei

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Concursul se desfășoară în perioada 6.04.2023 -  15.04.2023, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, a întrerupe sau a prelungi campania în orice moment, din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința Organizatorului, anunțând publicului larg acest lucru. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

 1. Locul de desfășurare al concursului

Campania se desfășoară in toate magazinele Buzz de pe teritoriul Romaniei (exclusiv), aparținând Organizatorului, conform listei din Anexa 1 a prezentului Regulament (denumite in continuare «Magazine Participante»), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client al Magazinelor Participante, persoană fizică, care acceptă termenii şi condițiile prezentului Regulament;

 1. Dreptul de participare la concurs
  1. În cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României care detine un card de fidelitate SPORT&BONUS client al Magazinelor Participante si care cumpara cu cardul de fidelitate SPORT&BONUS in perioada campaniei de minim 599 lei din magazinele BUZZ.
  2. În aceasta campanie nu au voie să participe proprietarii magazinelor, angajații SPORT VISION  (indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu), sotul/sotia, rudele de gradul I ale acestora și toți cei implicați în organizarea acestei campanii precum si sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora.și toți cei implicați în organizarea acestei campanii.
  3. Vârsta minimă de participare este de 18 ani.
  4. Persoanele juridice nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie.
  5. Participarea la aceasta campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului regulament.
  6. Premiile acordate in magazin vor fi inmanate persoanelor eligibile numai in baza unui proces verbal de predare-primire a premiului, in care se vor consemna seria cardului Sport&Bonus, numele si prenumele castigatorului si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat care vor fi afisate in pagina web dedicata fiecarui premiu; pentru premiile Campaniei care depasesc valoarea de 600 RON per premiu, se va consemna si CNP-ul câștigătorului in vederea raportării premiilor către organele fiscale. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare in original, din care unul va ramane la castigator si unul va ramane la Organizator.
  7. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către organizator, rezulta ca în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat unor astfel de activități. Participarea la aceasta campanie promoțională implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. Premiile campaniei

 

 • Premiile campaniei sunt puse la dispoziție de către Organizator, pe loc, de catre un reprezentant al Organizatorului la casa de marcat in Magazinele Participante;
 • Premiile instant castigate de fiecare participant eligibil constau intr-un QR code pe care il vor extrage dintr-o urna disponibila la casa de marcat si vor fi afisate intr-o pagina web, in urma scanarii acelui QR code;
 • QR code-urile ce contin premiile instant vor fi distribuite in mod aleatoriu catre magazinele participante BUZZ, numarul total al acestora fiind de 8500 de premii instant / QR code-uri.
 • Premiile acordate nu se pot preschimba în bani sau în alte produse.
 • Premiile care vor fi afisate in urma scanarii vor putea fi revendicate pana la data de 30.04.2023 indiferent de tipul lor: vouchere de discount la cumparaturi viitoare sau premii fizice (produse din portofoliul magazinelor BUZZ), detaliate in prezentul regulament.
 • Premiile instant sunt de 2 tipuri: vouchere de discount la cumparaturi viitoare sau premii fizice conform listei din prezentul regulament (produse din portofoliul magazinelor BUZZ).
 • Premiile instant constand in vouchere de discount pot fi folosite de catre Participanti la cumparaturi viitoare pana la data de 30.04.2023, dupa aceasta data voucherele de reducere nu mai pot fi folosite, iar Participantii nu mai au dreptul si nu mai pot ridica pretentii de nicio natura din partea Organizatorului cu privire  la prezenta Campanie si valorificare a voucherelor.
 • Voucherele de discount pot fi utilizate indiferent de valoarea cumparaturilor si sunt aplicabile pentru produsele cu pret intreg din magazinele Participante.
 • Pentru a beneficia de discount-ul acordat in baza voucherului, Participantul va prezenta voucherul din  pagina web dedicata operatorului casei de marcat in vederea aplicarii acestuia. Un voucher de cumparaturi poate fi folosit o singura data.
 • Premiile campaniei sunt detaliate mai jos dupa cum urmeaza:

Premii magazine BUZZ

 

 

 

 

Tip PREMIU INSTANT

TIP DISCOUNT

VALOARE UNITARA

NUMAR PREMII

VALOARE PREMII (RON TVA INCLUS)

VOUCHER EXTRA 10%

Aplicabil pentru portofoliul de produse al magazinului

0

2825

0

VOUCHER 20% PRET INTREG

Aplicabil pentru portofoliul de produse al magazinului

0

2825

0

VOUCHER 30% PRET INTREG

Aplicabil pentru portofoliul de produse al magazinului

0

2825

0

SOSETE

orice produs din categoria SOSETE din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 100 RON

100

5

500

SAPCA

orice produs din categoria SAPCA din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 150 RON

150

5

750

TRICOU

orice produs din categoria TRICOU din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 150 RON

150

5

750

SNEAKERSI

orice produs din categoria SNEAKERS din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 600 RON

600

5

3000

BOXERI

orice produs din categoria BOXERI din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 170 RON

170

5

850

 

 

 

8500

5850

 

Cu exceptia voucherelor, premiile Campaniei nu se pot suplimenta cu bani de catre client pentru achizitia altor produse din Magazinele Participante. Pentru evitarea oricărui dubiu, daca un client câștiga un tricou cu o valoare de pana in 150 Ron, acesta nu va putea suplimenta premiul cu o suma de bani pentru a achizitiona un produs mai scump.

 

Cu exceptia voucherelor, premiile Campaniei sunt disponibile în limita stocului existent din fiecare magazin în parte și nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promoționale care să semnalizeze prezenta Campaniei.

 1. Mecanismul concursului si condiții de inscriere

Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, in toate magazinele Buzz de pe teritoriul Romaniei conform Anexei nr. 1, apartinand Organizatorului si în perioada menționată la SECTIUNEA 2.

Pentru a fi eligibil, fiecare participant va trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să cumpere de minim 599 lei pe același bon fiscal, produse comercializate de către Organizator din Magazinele Participante in perioada campaniei.
 • Să utilizeze cardul de fidelitate SPORT&BONUS la cumparaturi;
 • Să extraga din urna prezenta la casa de marcat, la indicatia casierului, un QR code pe care il va scana ulterior pentru a descoperi premiul instant castigat.
 • să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament Oficial.

Pentru fiecare bon fiscal, de minimum 599 de lei, clientul va beneficia de un singur premiu instant / cod QR. Premiul instant / codul QR se acorda per bon fiscal cu valoarea minima mentionata mai sus. Astfel, acelasi bon, cu o valoare dubla/tripla a pragului de achizitie nu da dreptul participantului la doua/trei premii instant.

 1. Acordarea si validarea premiului
  1. În circumstanțe deosebite și care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.
  2. Validarea participantului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si înmânarea premiului se va realiza de către angajații Organizatorului direct in magazin.
  3. Fiecare Participant va primi dupa fiecare achizitie de produse conform art. 6 un QR code conține unul dintre premiile instant mentionate in art. 5, in limita stocurilor disponibile de QR code-uri conform art. 5. In cazul in care Participantul refuza QR code-ul se va considera ca acesta refuza ferm si neechivoc sa participe si sa se inscrie in prezenta Campanie in vederea acordarii premiilor instant si nu poate ridica pretentii de nicio natura din partea Organizatorului cu privire prezenta Campanie si acordarea premiilor instant din prezenta Campanie.

 

 1. Responsabilitate
  1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.
  2. Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul trebuie să răspundă.
  3. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Participant şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.
  4. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legatură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de raspundere
  5. Organizatorul va acorda premiul în conformitate cu specificațiile acestui Regulament Oficial. Orice hotărâre asupra concursului luata de către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.
  6. Organizatorul nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele menționate prin Regulamentul Oficial.
  7. Participantul înțelege și recunoaște ca va fi singurul responsabil și ca va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.
  8. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:
 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care accesează site-ul, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea întâmpina aceștia la accesarea premiilor din campanie prin scanarea QR code-urilor, din motive ce nu țin de Organizatori;
 • orice încercare de participare la campanie făcută în afara perioadei definite în prezentul regulament;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele indicate de către Organizator în regulament;
 • situațiile în care anumite persoane eligibile în campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul le poate exercita în mod rezonabil;
 • imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din cauze independente de voința Organizatorului.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de către Organizator, în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate in cuprinsul prezentului capitol, se realizează strict conform Politicii de Confidențialitate disponibilă pe website și strict pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea prezentei Campanii, împreuna cu îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina Organizatorului.
  3. În măsura în care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul are obligatia de a prelucra o serie de date suplimentare din cadrul CI (ex: CNP), conform prevederilor legale, în vederea raportării câștigurilor către organele fiscale.
  4. Organizatorul direct sau prin intermediul persoanelor împuternicite, colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:
  5. Datele personale ale Participanților câștigători ai Campaniei sunt prelucrate pe perioada desfășurării acesteia și ulterior încheierii Campaniei în vederea îndeplinirii unor obligații legale care incumbă în sarcina Organizatorului sau în scopuri de arhivare, conform următoarelor scopuri de prelucrare:
 1. Furnizarea premiilor și gestionarea sesizărilor și/sau a întrebărilor legate de prezenta Campanie utilizând canalele indicate în cadrul Regulamentului.
 2. : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului a), temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, după caz de: (a) contractul încheiat cu participantii și reprezentat de Regulamentul campaniei; (b) obligațiile legale incidente și în baza cărora Operatorul trebuie să primească și să gestioneze sesizările și întrebările adresate acestuia împreună cu (c) interesul legitim constând în necesitatea de gestionare a sesizărilor și/sau întrebărilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor și/sau produselor oferite de Operator.
 3. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul premiilor acordate, in vederea personalizării premiului în funcție de sex, vârstă și măsuri inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare (daca se impune).
 4. : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului b), prelucrarea datelor utilizatorilor este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale de către Organizator. Furnizarea datelor utilizatorilor în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care le revin și deci imposibilitatea de a vă oferi premiile câștigate.
 5. În vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor aparținând Carrefour în justiție, dacă va fi cazul.
 6. : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului c), temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Operatorului care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestuia in justitie.

 

 1. Furnizarea de către participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie si respectiv imposibilitatea revendicării premiului.
 2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei pot fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare sau către persoane împuternicite de Organizator pentru a oferi suport in vederea derulării prezentei Campanii.
 3. Suplimentar, și numai în măsura în care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvăluite si următoarelor categorii de terți: societăți care furnizează produse și servicii Operatorului sau Împuternicitului, cum ar fi agenții de marketing terțe, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații pentru realizarea unor copii de rezervă și/sau recuperare în caz de dezastru, partenerilor care prestează servicii de securitate informatică sau alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesita aceste informații. Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentul capitol și legislația aplicabilă.
 4. Cu excepția celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui terț datele personale prelucrate în legătură cu prezenta Campanie, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul acestora.

Persoanele Împuternicite vor primi și vor ține cont de instrucțiunile ce pot fi trimise periodic de către Organizator în format electronic sau pe un suport fizic, cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor în cadrul Campaniei.

Cu excepția datelor cu caracter personal menționate în prezenta secțiune, Organizatorii nu vor colecta și implicit nu vor prelucra alte date personale.

 1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu în campanie potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior ca acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.
 2. Datele participanților la Campanie sunt stocate pentru o perioada de 1 an de la data finalizării Campaniei, pentru respectarea termenului general de formulare a plângerilor sau contestațiilor. Cu toate acestea și în măsura în care acordarea premiilor este în mod direct/indirect coroborată cu achiziția unor produse, respectiv cu emiterea unor bonuri/facturi (documente financiar fiscale), vă informăm că aceste categorii de date, în măsura în care există, nu pot fi șterse, întrucât Societatea are obligația legală de a prelucra astfel de date și de a păstra în continuare datele. În conformitate cu legislația fiscală acestea reprezintă documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de către dumneavoastră si pentru furnizarea premiilor. Aceste date vor fi prelucrate în continuare de Societate în conformitate cu obligațiile legale și pot fi șterse doar după ce aceste obligații legale încetează să se mai aplice sau dacă legea permite Societății să înceteze prelucrarea și să șteargă datele.
 3. Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt procesele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 1 an de la închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților financiare competente, la solicitarea acestora.
 4. Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul de a ne solicita accesarea, ștergerea, rectificarea datelor dumneavoastră, restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a solicita portabilitatea datelor și de a vă opune prelucrării, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile la adresa plangere@dataprotection.ro. Pentru mai multe informații, consultați informațiile disponibile pe site-ul web oficial al autorității.
 5. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului, având următoarele date de contact: protectiadatelor@sportvision.ro

 

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 1. Încetarea înainte de termen a concursului

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea Campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.

Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate și actele de putere publica ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente care împiedică derularea concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în aceasta secțiune, Organizatorul nu mai are nicio obligație către Participanți. Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștință publica în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 1. Taxe și impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului, cu excepţia situatiei in care Organizatorul are obligația de a reține de a vira impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câștigătorului cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Alte Clauze

În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

 

ANEXA 1 – MAGAZINE PARTICIPANTE

Nume magazin

Adresa

Buzz Afi Palace Brasov

Bd. 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov, jud. Brasov, Romania

Buzz City Park Mall CT

CONSTANTA, BLVD ALEXANDRU LAPUSNEANU NR.116 C

Buzz Electroputere Mall

Calea Bucuresti, nr 80, Craiova

Buzz Iulius Mall CJ

CLUJ-NAPOCA, BLVD.ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD NR.53B, ETAJ 1

Buzz Mega Mall

BUCURESTI, BLVD PIERRE DE COUBERTIN NR.3-5, ETAJ 1

Buzz ParkLake

Bucuresti, Strada Liviu Rebreanu nr. 4, Parter

Buzz Shopping City Tg Mures

242 1 Decembrie 1981 Blvd. Targu Mures, Romania

Buzz  Shopping City GL

GALATI, BD. GEORGE COSBUC NR.251

Buzz Afi Palace Cotroceni

BUCURESTI, BLVD VASILE MILEA NR.4, ETAJ 1, SECTOR 6

Buzz Arena Mall Bacau

Adresa: Strada Ștefan cel Mare 28, Bacău 600360

Buzz Baneasa Shopping City

BUCURESTI, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI NR.42D

Buzz Iulius Mall IS

IASI, BLVD.TUDOR VLADIMIRESCU, ETAJ 1

Buzz Iulius Mall TM

TIMISOARA ST. ARISTIDE DEMETRIADE NR.1

Buzz Lotus Centre

ORADEA STR.NUFARULUI NR.30

Buzz Ploiesti Shopping City

Centura de Nord Ploiești km. 6, Blejoi 107070

Buzz Promenada Mall

SIBIU STR. LECTOR 1-3

Buzz Vivo CT

Strada Aurel Vlaicu 220, 900498 Constanța;

Buzz Vivo Cluj

Strada Avram Iancu, Florești 407280;

 

 

 

 

Detaliile campaniei Voucher -20% la Noua Colecție*

Detaliile campaniei

Voucherul în valoare de -20% discount este valabil pentru o selecție de produse din Noua Colecție* comandate pe site-ul Buzz Sneakers România în perioada 01.03.2022 - 31.03.2022.

* Produsele eligibile sunt cele din următoarea listă, exceptând modele precum Jordan, Nike Dunk, Nike Air Force, Nike Uptempo prezentate în lista detaliată de mai jos. Această campanie este valabilă online, pe site-ul buzzsneakers.ro, în limita stocului disponibil.

Pentru a beneficia de ofertă, foloseşte în coșul de cumpărături codul inscripționat în câmpul „Cod promoțional" de pe voucherul primit.

Decizii și mențiuni generale

Voucherul se acordă din prețul inițial de vânzare şi nu se cumulează cu discounturile oferite pentru abonarea la newsletter, Sport & Bonus, Mega Bonus sau cu alte oferte ori reduceri.

Valoarea discountului nu se poate returna în bani.

Nu se poate folosi mai mult de un (unu) voucher per comandă.

Lista de produse excluse din campanie:

Cod Produs  Denumire 
311046-003 AIR JORDAN DUB ZERO
315115-038 WMNS AIR FORCE 1 '07
315115-152 WMNS AIR FORCE 1 '07
315122-001 AIR FORCE 1 07 LE
415082-009 NIKE AIR MORE UPTEMPO BG
440888-102 AIR JORDAN 5 RETRO BG
510815-101 AIR JORDAN 12 RETRO GG
553558-371 AIR JORDAN 1 LOW
553560-371 AIR JORDAN 1 LOW (GS)
554724-066 AIR JORDAN 1 MID
554724-140 AIR JORDAN 1 MID
554725-411 AIR JORDAN 1 MID (GS)
554725-660 AIR JORDAN 1 MID BG
555088-063 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG
555501-101 JORDAN HYDRO V RETRO
580528-006 AIR JORDAN 8 RETRO GG
896185-202 WMNS AIR FORCE 1 '07 PRM
896185-302 WMNS AIR FORCE 1 '07 PRM
919712-006 AIR JORDAN 11 RETRO LOW IE
919712-023 AIR JORDAN 11 RETRO LOW IE
AA4083-015 AIR FORCE 1 '07
AQ8830-007 AIR JORDAN XXXIII
AR2117-687 JORDAN H86 JUMPMAN FLOPPY
AR3240-003 AIR JORDAN XXXIV
AR3762-006 JORDAN ACCESS
AR3762-600 JORDAN ACCESS
AR5339-201 W AF1 SAGE LOW
AR5339-301 W AF1 SAGE LOW
AR6352-074 JORDAN 1 MID ALT BT
AR6374-010 JORDAN BREAK SLIDE
AR6374-602 JORDAN BREAK SLIDE
AT3745-601 JORDAN 1 CRIB BOOTIE
AV3042-100 AIR FORCE 1 FLYKNIT 2.0
AV5174-001 AIR JORDAN 1 MID SE GG
BQ2501-001 AIR FORCE 1 VF GG
BQ5485-700 AIR FORCE 1 LV8 3 (GS)
BQ5651-010 M J AIR JORDAN FLC PO
BQ5664-010 M J AIR JORDAN FLC PANT
BQ7196-002 SKY JORDAN 1 BT
BQ7196-104 SKY JORDAN 1 BT
BQ7197-104 SKY JORDAN 1 BP
BQ7669-700 JORDAN 4 RETRO BP
BQ8462-601 WMNS AIR JORDAN 1 LOW SLIP NRG
BV0740-100 WMNS AIR FORCE 1 '07 LXX
BV5502-100 JORDAN AEROSPACE 720
BV7587-100 M NSW SS TEE AF1 1
CD0888-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 3SP20
CD3003-101 JORDAN WHY NOT ZER0.3
CD5161-001 JORDAN MAX 200 BG
CD5161-002 JORDAN MAX 200 BG
CD6105-001 JORDAN MAX 200
CD6105-005 JORDAN MAX 200
CD6105-007 JORDAN MAX 200
CD6105-008 JORDAN MAX 200
CD6105-108 JORDAN MAX 200
CD6107-110 JORDAN MAXIN 200
CD6109-053 JORDAN DELTA
CD7070-104 JORDAN MARS 270
CD9066-100 AIR FORCE 1  07
CD9560-401 AIR JORDAN XXXIII SE
CI0051-001 AIR FORCE 1 FLYKNIT 2.0
CI0919-004 W AF1 SHADOW
CI0919-100 W AF1 SHADOW
CI0919-105 W AF1 SHADOW
CI0919-108 W AF1 SHADOW
CI0919-109 W AF1 SHADOW
CI0919-111 W AF1 SHADOW
CI0919-112 W AF1 SHADOW
CI0919-113 W AF1 SHADOW
CI1184-617 AIR JORDAN 4 RETRO SE
CI6165-011 JORDAN 11 CRIB BOOTIE
CJ0952-100 AIR FORCE 1 '07 AN20
CJ4092-100 AIR FORCE 1 LV8 3 (GS)
CJ9178-200 AIR FORCE 1 HIGH '07 WB
CJ9179-200 AIR FORCE 1 '07 WB
CK0262-700 AIR FORCE 1 HIGH LV8 3 (GS)
CK0502-600 AIR FORCE 1 LV8 1 HO19 BG
CK1196-600 JORDAN MARS 270 LOW
CK1248-010 JORDAN L91 JM AIR HBR
CK1248-100 JORDAN L91 JM AIR HBR
CK2504-017 JORDAN MARS 270 LOW BG
CK4369-001 AIR FORCE 1 HIGH '07 AN20
CK4369-100 AIR FORCE 1 HIGH '07 AN20
CK6572-600 WMNS AIR FORCE 1 '07 LX FA20
CK6611-101 JORDAN WHY NOT ZER0.3 SE
CK6636-007 JORDAN MAX AURA 2
CK6636-012 JORDAN MAX AURA 2
CK6636-016 JORDAN MAX AURA 2
CK6636-060 JORDAN MAX AURA 2
CK6636-102 JORDAN MAX AURA 2
CK6649-001 W AF1 PIXEL
CK6649-104 W AF1 PIXEL
CK6654-004 W NIKE DUNK LOW DISRUPT
CK6654-104 W NIKE DUNK LOW DISRUPT
CK6924-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 WW
CK7663-100 AIR FORCE 1 '07 BRICK
CK9183-100 JORDAN ZOOM '92
CK9184-105 WMNS JORDAN ZOOM '92
CK9779-010 M JORDAN PSG LOGO TEE
CK9779-100 M JORDAN PSG LOGO TEE
CK9787-010 M JORDAN PSG JOCK TAG TEE
CN0866-002 AIR FORCE 1 '07 M2Z2
CN3498-100 JORDAN AIR CADENCE
CN8533-001 AIR FORCE 1 1FA20 BG
CN8536-100 AIR FORCE 1 LV8 1FA20 BG
CQ0487-600 JORDAN 3 RETRO SE BP
CQ3835-003 AIR JORDAN 1 HI FLYEASE
CQ3835-006 AIR JORDAN 1 HI FLYEASE
CQ3835-041 AIR JORDAN 1 HI FLYEASE
CQ4018-003 AIR FORCE 1 HI / ALYX
CQ4227-001 AIR JORDAN XXXV
CQ4227-030 AIR JORDAN XXXV
CQ4230-101 JORDAN WHY NOT ZER0.4
CQ4230-400 JORDAN WHY NOT ZER0.4
CQ9430-001 JORDAN WHY NOT ZER0.4 BG
CQ9433-100 AIR JORDAN XXXV (GS)
CT1003-102 WMNS JORDAN DELTA
CT1020-101 AIR FORCE 1 REACT
CT1020-102 AIR FORCE 1 REACT
CT1414-101 WMNS AIR FORCE 1 '07 SE 2 FA20
CT1986-100 W NIKE AIR FORCE 1 CRATER
CT1989-700 WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS
CT2298-101 AIR FORCE 1 '07 LV8 1HO20
CT2299-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 2HO20 3M
CT2299-100 AIR FORCE 1 '07 LV8 2HO20 3M
CT2300-001 AIR FORCE 1 '07
CT2302-002 AIR FORCE 1 '07
CT2302-100 AIR FORCE 1 '07
CT2303-002 AIR FORCE 1 HIGH '07
CT2303-100 AIR FORCE 1 HIGH '07
CT2478-400 SKY JORDAN 1 FEARLESS (TD)
CT2815-001 AIR FORCE 1 GTX BOOT
CT2858-001 AIR FORCE 1 GTX
CT2858-201 AIR FORCE 1 GTX
CT3316-003 AIR FORCE 1 REACT LX 3M
CT3432-700 WMNS AF1 LO SAGE SUEDE
CT3839-002 AIR FORCE 1 (GS)
CT3839-100 AIR FORCE 1 (GS)
CT3839-102 AIR FORCE 1 AN21 BG
CT8527-016 AIR JORDAN 4 RETRO
CT8527-700 AIR JORDAN 4 RETRO
CT8528-002 AIR JORDAN 7 RETRO SE
CU1060-108 JORDAN MAX 200 BP
CU1414-001 AIR FORCE 1 HIGH ’07 PRM 1HO20
CU1974-631 M JORDAN SPRT DNA JUMPMAN SS CREW
CU8070-100 AIR FORCE 1 '07 LV8 RAYGUNS
CU8591-001 W AF1 SHADOW HO20
CU8591-103 W AF1 SHADOW
CV1724-100 AIR FORCE 1 '07 STITCH
CV1725-001 AIR FORCE 1 '07 LX M2Z2
CV2218-001 AIR FORCE 1 REACT LV8 AS
CV3583-003 AIR JORDAN 3 RETRO SE
CV8121-012 JORDAN DELTA 2
CV8122-006 JORDAN MA2
CV8122-200 JORDAN MA2
CV8122-700 JORDAN MA2
CV9954-010 M JORDAN  PSG FLC PO HOODIE AOP
CW0783-100 JORDAN DELTA BREATHE
CW0784-001 AIR JORDAN 11 CMFT LOW
CW0784-006 AIR JORDAN 11 CMFT LOW
CW0913-005 WMNS JORDAN DELTA 2
CW1577-100 AIR FORCE 1 LV8 3 SP21 BG
CW1588-003 NIKE DUNK LOW BP
CW1588-601 NIKE DUNK LOW BP
CW1589-003 NIKE DUNK LOW BTE
CW1589-101 NIKE DUNK LOW BTE
CW1589-601 NIKE DUNK LOW BTE
CW1590-003 NIKE DUNK LOW BG
CW2288-001 AIR FORCE 1 '07
CW2288-111 AIR FORCE 1 '07
CW2289-001 AIR FORCE 1 MID '07
CW2289-111 AIR FORCE 1 MID '07
CW2414-001 AIR JORDAN 1 HIGH ZOOM SH
CW2457-001 JORDAN ONE TAKE II
CW5992-100 WMNS JORDAN MA2
CW5992-200 WMNS JORDAN MA2
CW5992-700 WMNS JORDAN MA2
CW6403-091 JORDAN BEANIE JM CLSCS
CW6405-687 JORDAN CUFFED BEANIE REFLECT
CW6406-010 PSG JORDAN CUFFED BEANIE L
CW6410-010 JORDAN CLC99 CAP METAL JM
CW6410-200 JORDAN CLC99 CAP METAL JM
CW6410-687 JORDAN CLC99 CAP METAL JM
CW6594-062 JORDAN MA2 (GS)
CW6594-300 JORDAN MA2 (GS)
CW6595-106 JORDAN MA2 BP
CZ0269-101 WMNS AIR FORCE 1 '07 M2Z2
CZ0270-104 WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS
CZ0270-106 WMNS AIR FORCE 1 '07 ESS
CZ0337-400 AIR FORCE 1 '07 LV8
CZ0338-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 M2Z2
CZ0840-001 JORDAN ONE TAKE II BG
CZ0906-006 JORDAN 11 CMFT LOW BT
CZ0907-006 AIR JORDAN 11 CMFT LOW BG
CZ0907-160 AIR JORDAN 11 CMFT LOW (GS)
CZ1528-200 AIR FORCE 1 EXPERIMENTAL
CZ3596-100 NDSTRKT AF1
CZ4166-006 JORDAN POINT LANE
CZ4167-005 JORDAN MAX AURA 3
CZ4167-006 JORDAN MAX AURA 3
CZ4167-160 JORDAN MAX AURA 3
CZ4167-600 JORDAN MAX AURA 3
CZ4777-107 WMNS AIR JORDAN OG SE
CZ5093-100 NIKE AF1/1
DA0418-001 AIR FORCE 1 BOOT
DA3093-001 AIR FORCE 1 LV8 M2Z2 BG
DA3093-100 AIR FORCE 1 LV8 M2Z2 BG
DA3131-401 JORDAN ZION 1 BG
DA4291-100 WMNS NIKE AF1 SHADOW WP
DA4660-100 NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 BTS
DA5560-010 Q54 W J JORDAN BIKE SHORT
DA6682-400 WMNS AIR FORCE 1 '07 M2Z2
DA7024-200 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DA8021-001 JORDAN MAX AURA 3 BG
DA8021-160 JORDAN MAX AURA 3 (GS)
DA8032-003 JORDAN POINT LANE (GS)
DA8032-102 JORDAN POINT LANE (GS)
DA8302-100 WMNS AIR FORCE 1 '07 SE S50
DA8478-101 AIR FORCE 1 '07 S50
DA8481-100 AIR FORCE 1 '07 LV8
DA8481-300 AIR FORCE 1 '07 LV8
DB0500-001 NIKE DUNK SCRAP
DB0500-200 NIKE DUNK SCRAP
DB1561-100 AIR FORCE 1 LV8 S50 BG
DB2576-001 NIKE AF1/1
DB2812-001 NIKE AF1/1 BG
DB2812-100 NIKE AF1/1 BG
DB2884-001 JORDAN STAY LOYAL
DB4109-200 AIR FORCE 1 LUXE
DB4545-005 NIKE AF1/1 BG
DB4545-105 NIKE AF1/1 BG
DB5768-007 JORDAN DELTA PRM
DC0774-060 WMNS AIR JORDAN 1 LOW RE
DC2130-300 JORDAN DELTA MID
DC3584-001 W AF1 HI UT 2.0
DC3584-100 W AF1 HI UT 2.0
DC3601-001 AF1 / CDG
DC3601-100 AF1 / CDG
DC3673-011 JORDAN H86 JM WASHED CAP
DC3673-687 JORDAN H86 JM WASHED CAP
DC3675-010 PSG JORDAN H86 CAP
DC3681-100 JORDAN PRO JM CLSCS CAP
DC3687-011 JORDAN BUCKET JM WASHED CAP
DC4092-001 AIR JORDAN 1 MID MMD BG
DC4831-002 NIKE AF1 CRATER FLYKNIT
DC7248-600 AIR JORDAN 1 MID SE (GS)
DC7273-100 W NIKE AF1 CRATER FLYKNIT
DC7294-200 AIR JORDAN 1 MID SE
DC7329-003 JORDAN FLTCLB '91
DC7701-001 JORDAN ONE TAKE 3
DC7702-002 JORDAN ONE TAKE 3 (GS)
DC8870-001 AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 EMB
DC8870-100 AIR FORCE 1 HIGH '07 LV8 EMB
DC8871-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 NN
DC8871-200 AIR FORCE 1 '07 LV8 NN
DC8873-100 AIR FORCE 1 '07 LV8
DC8874-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB
DC8874-101 AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB
DC8891-001 AIR FORCE 1 '07 PRM
DC8904-001 AIR FORCE 1 EXPERIMENTAL
DC9037-100 JORDAN ZOOM '92
DC9651-100 AIR FORCE 1 LV8 (GS)
DD1391-004 NIKE DUNK LOW RETRO
DD1503-101 W NIKE DUNK LOW
DD1503-600 W NIKE DUNK LOW
DD1525-001 WMNS AIR FORCE 1 '07 LX
DD1525-100 WMNS AIR FORCE 1 '07 LX
DD1869-110 W NIKE DUNK HIGH
DD1873-100 W NIKE DUNK LOW NEXT NATURE
DD1873-101 W NIKE DUNK LOW NEXT NATURE
DD1873-102 W NIKE DUNK LOW NEXT NATURE
DD3358-300 NIKE DUNK LOW RETRO NN
DD3359-001 NIKE DUNK HI RETRO SE
DD3363-001 NIKE DUNK LOW RETRO EMB
DD3363-002 NIKE DUNK LOW RETRO EMB
DD3363-100 NIKE DUNK LOW RETRO EMB
DD4889-006 JORDAN WHY NOT ZER0.4 N
DD7001-010 Jordan Essentials
DD7099-001 W NIKE DUNK LOW SE
DD7099-100 W NIKE DUNK LOW SE
DD8959-100 WMNS AIR FORCE 1 '07
DH0957-001 NIKE DUNK LOW SE
DH0957-100 NIKE DUNK LOW SE
DH2421-010 PSG JORDAN H86 CAP
DH2472-001 NIKE AIR FORCE 1 TM
DH2472-100 NIKE AIR FORCE 1 TM
DH2920-001 AIR FORCE 1 LE (GS)
DH2920-111 AIR FORCE 1 LE (GS)
DH3375-001 AIR FORCE 1 CRATER FLYKNIT BG
DH3375-002 AIR FORCE 1 CRATER FLYKNIT BG
DH5354-001 AIR FORCE 1 '07
DH5622-001 AIR FORCE 1 MID QS
DH6508-400 NIKE DUNK LOW SP
DH9632-100 W AF1 PIXEL SE
DH9812-001 AIR FORCE 1 FA21 BG
DJ0381-001 JORDAN DELTA 2 SP
DJ2598-001 AIR FORCE 1 LV8 3 BG
DJ2657-104 JORDAN MA2 PSG
DJ3077-001 W NIKE DUNK LOW DISRUPT
DJ3077-100 W NIKE DUNK LOW DISRUPT
DJ4400-001 AIR MORE UPTEMPO '96
DJ5154-100 AIR FORCE 1 LV8 BG FUT
DJ5187-001 JORDAN MA2 APP
DJ6033-001 AIR FORCE 1 B
DJ6245-607 JORDAN MAX AURA 3 SE-GRD BG
DJ6901-600 WMNS AIR FORCE 1 '07 PRM
DJ6904-600 WMNS NIKE AF1 LXX
DJ9158-200 AIR FORCE 1 MID '07 WB
DM0017-001 NIKE AIR MORE UPTEMPO (GS)
DM0019-001 NIKE AIR MORE UPTEMPO (PS)
DM0020-001 NIKE AIR MORE UPTEMPO (TD)
DM0088-100 NIKE DUNK LOW PRM (PS)
DM0589-635 AIR JORDAN 1 LOW SE (GS)
DM0717-100 NIKE DUNK LOW PRM (TD)
DM1685-006 JORDAN FLTCLB '91 (GS)
DM3089-100 NIKE AIR FORCE 1 LOW LV8 GS
DM3322-001 AIR FORCE 1 LV8 BG
DM8148-100 AIR FORCE 1 '07 LV8 3
DM8155-100 NIKE AIR MORE UPTEMPO (GS)
DM8462-400 NIKE AIR FORCE 1 LOW SP
DM9088-001 NIKE AIR FORCE 1 PONY
DM9461-100 WMNS NIKE AIR FORCE 1 GD
DM9473-100 NIKE AIR FORCE 1 LOW GS SOS
DM9476-700 NIKE AIR FORCE 1 LOW GS TM
DM9481-001 AIR JORDAN 11 CMFT LOW CA
DN4925-100 NIKE AIR FORCE 1 LO
DN4928-001 NIKE AIR FORCE 1 LO
DO0751-100 AIR JORDAN 11 CMFT LOW V2
DO6394-001 NIKE AIR FORCE 1
DO6394-100 NIKE AIR FORCE 1
DO6396-001 NIKE AIR FORCE 1 GS
DO6709-001 NIKE AIR FORCE 1
DO6726-100 AIR JORDAN 1 MID MEM2
322992-066 JORDAN 6 RINGS
322992-126 JORDAN 6 RINGS
323419-126 JORDAN 6 RINGS BG
553558-163 AIR JORDAN 1 LOW
553558-414 AIR JORDAN 1 LOW
553558-612 AIR JORDAN 1 LOW
554724-078 AIR JORDAN 1 MID
554724-413 AIR JORDAN 1 MID
554724-660 AIR JORDAN 1 MID
AO9944-111 WMNS AIR JORDAN 1 LOW C/O
AR6374-016 JORDAN BREAK SLIDE
BQ6472-110 WMNS AIR JORDAN 1 MID
BQ6472-131 WMNS AIR JORDAN 1 MID
BQ6472-161 WMNS AIR JORDAN 1 MID
BQ6472-308 WMNS AIR JORDAN 1 MID
BQ6472-501 WMNS AIR JORDAN 1 MID
BQ7196-060 SKY JORDAN 1 BT
BQ7197-016 SKY JORDAN 1 BP
BQ7197-060 SKY JORDAN 1 BP
CD5472-010 JORDAN BREAK SLIDE GS
CD7069-116 AIR JORDAN LEGACY 312 LOW
CD9054-116 AIR JORDAN LEGACY 312 LOW BG
CI0919-115 W AF1 SHADOW
CI0919-116 W AF1 SHADOW
CI7849-610 JORDAN FLARE BP
CT3839-105 AIR FORCE 1 AN21 BG
CV8121-007 JORDAN DELTA 2
CV8121-063 JORDAN DELTA 2
CW0784-004 AIR JORDAN 11 CMFT LOW
CW1588-100 NIKE DUNK LOW BP
CW1589-100 NIKE DUNK LOW BTE
CW1590-100 NIKE DUNK LOW BG
CW6410-100 JORDAN CLC99 CAP METAL JM
CZ0907-004 AIR JORDAN 11 CMFT LOW BG
CZ4166-030 JORDAN POINT LANE
CZ4166-060 JORDAN POINT LANE
CZ4167-003 JORDAN MAX AURA 3
DA8021-161 JORDAN MAX AURA 3 BG
DA8032-030 JORDAN POINT LANE BG
DA8032-060 JORDAN POINT LANE BG
DB2884-006 JORDAN STAY LOYAL
DB2884-107 JORDAN STAY LOYAL
DC0774-500 WMNS AIR JORDAN 1 LOW RE
DC3680-010 JORDAN PRO ELE INGOT CAP
DC3680-100 JORDAN PRO ELE INGOT CAP
DC3680-687 JORDAN PRO ELE INGOT CAP
DC3685-010 JORDAN CLC99 JM AIR TRKR CAP
DC3687-010 JORDAN BUCKET JM WASHED CAP
DC3687-100 JORDAN BUCKET JM WASHED CAP
DC3687-501 JORDAN BUCKET JM WASHED CAP
DC3687-687 JORDAN BUCKET JM WASHED CAP
DC7230-107 JORDAN STAY LOYAL BG
DC7701-310 JORDAN ONE TAKE 3
DC7701-606 JORDAN ONE TAKE 3
DC9835-060 JORDAN PLAY SLIDE
DC9835-808 JORDAN PLAY SLIDE
DC9836-060 JORDAN AIR 200E
DC9836-061 JORDAN AIR 200E
DC9836-163 JORDAN AIR 200E
DC9836-261 JORDAN AIR 200E
DD1391-100 NIKE DUNK LOW RETRO BTTYS
DD1391-601 NIKE DUNK LOW RETRO BTTYS
DD1399-105 NIKE DUNK HI RETRO BTTYS
DD1399-300 NIKE DUNK HI RETRO BTTYS
DD1399-400 NIKE DUNK HI RETRO BTTYS
DD1503-116 W NIKE DUNK LOW
DD8959-103 WMNS AIR FORCE 1 '07 REC
DD9277-616 WMNS JORDAN SOPHIA SLIDE
DH1290-001 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DH1290-002 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DH1290-100 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DH1290-800 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DH1290-801 W AIR FORCE 1 FONTANKA
DH3718-100 WMNS NIKE DUNK HIGH UP
DH3718-104 WMNS NIKE DUNK HIGH UP
DH4401-104 W NIKE DUNK LOW ESS SP22
DH4403-700 W NIKE DUNK LOW SE ARLM 2
DH4406-100 W AIR FORCE 1 '07 ESS SNKR
DH6931-102 AIR JORDAN 1 LOW SE
DH7436-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB
DH7440-001 AIR FORCE 1 '07 LV8
DH7440-100 AIR FORCE 1 '07 LV8
DH7450-100 NIKE DUNK SCRAP
DH7450-400 NIKE DUNK SCRAP
DH7568-001 AIR FORCE 1 '07 LV8 ATH
DH7568-002 AIR FORCE 1 '07 LV8 ATH
DH7579-001 AIR FORCE 1 '07 PRM
DH7579-100 AIR FORCE 1 '07 PRM
DH7615-001 AIR FORCE 1 REACT 1.5
DH7615-100 AIR FORCE 1 REACT 1.5
DH7615-101 AIR FORCE 1 REACT 1.5
DH8011-001 AIR MORE UPTEMPO '96
DH8011-100 AIR MORE UPTEMPO '96
DH8083-100 NIKE AIR FORCE 1 CRATER NN
DH8695-100 AIR FORCE 1 CRATER NN BG
DH8695-101 AIR FORCE 1 CRATER NN BG
DH9596-100 AIR FORCE 1 LV8 2 BG
DH9597-002 AIR FORCE 1 LV8 ATH BG
DH9600-101 AIR FORCE 1 '06 BG
DH9719-200 NIKE AIR MORE UPTEMPO BG
DH9756-301 NIKE DUNK LOW BP
DH9764-001 NIKE DUNK LOW MM BG
DH9765-301 NIKE DUNK LOW BG
DJ0336-067 AIR JORDAN 1 MID SE-GRD BG
DJ0341-100 AIR JORDAN 1 LOW SE-FL GG
DJ6188-100 NIKE DUNK LOW RETRO
DJ6188-300 NIKE DUNK LOW RETRO
DJ6188-400 NIKE DUNK LOW RETRO
DJ6252-038 AIR JORDAN 1 LOW SE-SL GG
DJ6377-100 W AIR FORCE 1 '07 SE NN
DJ6563-038 AIR JORDAN 1 MID SE-SL GG
DJ9942-101 W AIR FORCE 1 '07 ESS SNKR
DJ9942-102 W AIR FORCE 1 '07 ESS SNKR
DJ9946-001 W AF1 PLT.AF.ORM
DJ9946-200 W AF1 PLT.AF.ORM
DJ9955-100 W NIKE DUNK LOW ESS
DM0109-100 AIR FORCE 1 '07 LV8 EMB
DM0117-100 AIR FORCE 1 '07 LV8 NN NSC
DM0118-100 AIR FORCE 1 '07 LV8
DM0128-100 NIKE DUNK SCRAP
DM0573-001 AIR FORCE 1 REACT
DM0573-100 AIR FORCE 1 REACT
DM0590-001 NIKE AF1 CRATER FLYKNIT NN
DM0590-100 NIKE AF1 CRATER FLYKNIT NN
DM0844-005 AIR JORDAN 11 CMFT LOW V2
DM0983-100 AIR FORCE 1 LV8 AI BG
DM0984-700 AIR FORCE 1 LV8 AI NN BG
DM1023-001 NIKE AIR MORE UPTEMPO BG
DM1060-001 AF1 CRATER FLYKNIT NN BG
DM1060-100 AF1 CRATER FLYKNIT NN BG
DM1086-002 AIR FORCE 1 CRATER NN BG
DM3381-600 WMNS AIR JORDAN 1 MID SE
DM6216-001 AIR JORDAN 1 MID SE BG
DM6216-016 AIR JORDAN 1 MID SE BG
DM6218-100 AIR JORDAN 1 MID SE BFF GG
DM7607-100 W NIKE DUNK HIGH SE TRND
DM8947-100 AIR JORDAN 1 LOW ERTH BG
DM8948-100 JORDAN 1 LOW ALT ERTH BP
DM9677-060 JORDAN AIR 200E BG
DM9677-160 JORDAN AIR 200E BG
DN1431-101 W NIKE DUNK LOW NEXT NATURE
DN1856-061 JORDAN SERIES ES
DN1857-610 WMNS JORDAN SERIES ES
DN3205-106 JORDAN SERIES ES BG
DN3271-163 JORDAN AIR 200E FL GG
DN3596-060 JORDAN PLAY SLIDE BG
DN3866-100 W NIKE DUNK LOW SE ARLM
DN4178-001 AIR FORCE 1 LV8 EMB BG
DN4281-100 AIR JORDAN 1 MID SE V2
DO4722-005 JORDAN DELTA 2 SE
DO9455-200 NIKE DUNK HI RETRO EMB
DQ0231-100 WMNS AIR FORCE 1 '07 SE TRND
DQ0265-100 W NIKE DUNK LOW SE OOO
DQ5014-100 AIR MORE UPTEMPO '96 CPPS
DR0143-100 NIKE AIR FORCE 1 '07 FM
DR0143-101 NIKE AIR FORCE 1 '07 FM
DR0150-200 W AIR FORCE 1 FONTANKA SP
DR0156-300 NIKE DUNK LOW AS
DR0156-800 NIKE DUNK LOW AS
DV1366-111 AIR FORCE 1 LV8 BG 1
DV1681-100 NIKE DUNK LOW RETRO SE NN NSC
DV3211-100 WMNS AF1 FONTANKA COS
DV3455-100 W AF1 LO 07 EC22
DV3457-100 WMNS NIKE DUNK DISRUPT 2 NN EP
DV3478-100 NIKE DUNK LOW GS NN EC
DV3487-100 NIKE AIR FORCE 1 NN GS DF
DV5460-001 AIR JORDAN 11 CMFT LOW SH
CJ0921-011 M J JUMPMAN SS CREW
CJ0921-687 M J JUMPMAN SS CREW
DA9818-010 M J ESS FLC PO HOODIE
DA9818-104 M J ESS FLC PO HOODIE
DA9818-222 M J ESS FLC PO HOODIE
DA9820-010 M J ESS FLC PANT
DA9820-104 M J ESS FLC PANT
DA9820-222 M J ESS FLC PANT
DB6510-410 M J PSG WORDMARK TEE
DC3685-011 JORDAN CLC99 JM AIR TRKR CAP
DH8966-010 M J JMPMN 3D SS CREW
DH8966-100 M J JMPMN 3D SS CREW
DH8968-011 M J FLT ESS JDN AIR GFX CREW
DH8968-100 M J FLT ESS JDN AIR GFX CREW
DH8968-222 M J FLT ESS JDN AIR GFX CREW
DH8972-010 M J JMPMN GFX SS CREW
DH8972-100 M J JMPMN GFX SS CREW
DH8978-010 M J SPRT DNA WDMK SS CREW
DH8978-455 M J SPRT DNA WDMK SS CREW
DH9019-010 M J ESS FLC GFX PO
DH9019-100 M J ESS FLC GFX PO
DH9019-222 M J ESS FLC GFX PO
DJ0190-100 M J SPRT DNA FLC PANT
DJ0190-455 M J SPRT DNA FLC PANT
DJ0210-010 M J JMPMN FLC PO
DJ0210-738 M J JMPMN FLC PO
DJ0218-100 M J SPRT DNA FLC PO 2
DJ0218-455 M J SPRT DNA FLC PO 2
DJ0246-010 M J JMPMN STMT SUIT JKT
DJ0246-241 M J JMPMN STMT SUIT JKT
DJ0248-010 M J JMPMN STMT SUIT PANT
DJ0252-455 M J SPRT DNA STMT JKT
DJ0258-010 M J JMPMN STMT FLC PO
DJ0260-010 M J JMPMN FLC PANT
DJ0395-051 M J PSG FLC PO
DJ0401-100 M J PSG LOGO SS TEE
DJ9828-010 M J ESS WOVEN JACKET
DJ9828-222 M J ESS WOVEN JACKET
DM1375-010 M J ESS STMT POOLSIDE SHORT
DM1390-010 M J 23ENG STMT WVN SHORT
DM1392-010 M J FLT HRTG PHOTO SHORT
DM1396-010 M J FLT HRTG PHOTO SHIRT
BQ6740-010 M J JUMPMAN DFCT SS CREW
CJ0921-333 M J JUMPMAN SS CREW
CJ0921-481 M J JUMPMAN SS CREW
CK6668-010 M J MA-1 JACKET
CK9665-610 M J PSG VARSITY JACKET
CK9736-010 M J PSG DOWN PARKA
CK9781-610 M J PSG LS TEE
CN3596-100 M J BRAND GRAPHIC SS CREW
CV2249-092 M J JMC FLC PANT
CV2979-010 M J SPRT DNA HBR FLC PANT
CV3000-673 M J SPRT DNA HBR LS CREW
CV3425-100 M J JUMPMAN AIR HBR SS CREW
CV9910-010 M J PSG FLEECE TRAVEL FZ
CW3173-010 M J PSG DOWN PARKA SOLID
CW5190-687 M J JUMPMAN DF SS CREW
CZ0805-010 M J PSG STMT FLEECE PANT
CZ0815-100 M J PSG FLEECE PO HOODIE
CZ4757-675 M J JUMPMAN AIR MSH AOP SHORT
CZ4824-394 M J JMC JKT
CZ4845-372 M J SPRT DNA HBR PO HOODIE
DA7165-010 M J SPRT DNA JKT
DA9804-010 M J ESS STMT PARKA
DA9806-010 M J ESS PUFFER JKT
DA9806-781 M J ESS PUFFER JKT
DA9810-010 M J ESS FLC FZ HOODIE
DA9810-091 M J ESS FLC FZ HOODIE
DA9810-687 M J ESS FLC FZ HOODIE
DA9818-333 M J ESS FLC PO HOODIE
DA9818-415 M J ESS FLC PO HOODIE
DA9820-333 M J ESS FLC PANT
DA9820-415 M J ESS FLC PANT
DA9858-010 M J DF AIR FLC PANT
DA9858-687 M J DF AIR FLC PANT
DA9881-091 M J BRAND JM FLT LS CREW
DB6481-333 M J PSG FLEECE FZ
DB6485-410 M J PSG CLUB ANTHEM JACKET
DB6487-100 M J PSG NYLON HOODED JKT
DB6494-010 M J PSG PUFFER JKT
DB6502-010 M J PSG FLEECE PANT
DB6508-410 M J PSG STATEMENT TEE
DB6510-100 M J PSG WORDMARK TEE
DB6514-010 M J PSG LOGO TEE
DB6514-410 M J PSG LOGO TEE
DC9615-010 M J SPRT DNA HBR FLC CREW
DC9635-010 M J SPRT DNA HBR FLC PANT
DC9635-333 M J SPRT DNA HBR FLC PANT
DC9639-010 M J SPRT DNA HBR FLC PO
DC9639-333 M J SPRT DNA HBR FLC PO
DC9661-010 M J JMPMN VEST
DC9727-010 M J ESS MNTN GFX PO
DC9727-141 M J ESS MNTN GFX PO
DC9727-673 M J ESS MNTN GFX PO
DC9781-010 M J SPRT DNA SS CREW
DC9783-100 M J SPRT DNA SS GFX CREW
DD0963-010 M J JUMPMAN BOX SS CREW
DD3329-010 M J WHY NOT? PANT
DH0598-010 M J ZION DF PERF FLC HOODIE
DJ3928-010 M J PSG FLEECE PO
DJ3928-410 M J PSG FLEECE PO
DJ5879-010 M J ZION TRACK SUIT PANT
DM3219-010 M J JMPMN GFX SS CREW 2
DN7954-687 M J ESS FLC CREW
2A0625-X24 JAG JORDAN GIRLS MINI
45A438-023 JDG JUMPMAN CORE LEGGING
45B170-X24 JDG BIG JUMPMAN X NIKE FZ
45B204-X24 JDG ELEVATED CLASSICS TE DRESS
45B268-023 JDG JUMPMAN HBR WORLD
45B324-X24 JDG ESSENTIALS SMOKE DYE PO
45B325-X24 JDG ESSENTIALS SMOKE DYE PANT
75B213-023 JDB ELEVTED CLASSC FT SHORT SE
75B214-023 JDB ELEVATED CLASSICS FT SET
7A0654-023 JAN AIR JORDAN MINI BACKPACK
85B214-023 JDB ELEVATED CLASSICS FT SET
85B225-R78 JDB SPECKLE AIR JUMBLED SET
85B402-001 JDB COLOR BLOCK WINDBREAKER
95B135-023 JDB JUMPMAN X NIKE FLC SHORT
95B138-001 JDB JUMPMAN X NIKE ACTION
95B138-023 JDB JUMPMAN X NIKE ACTION
95B139-R78 JDB JORDAN SPORT DNA
95B146-B55 JDB SPORT DNA PO HOODIE
95B168-U1A JDB SPORT DNA PANT
95B242-B55 JDB SPORT SNA ICE DYE AOP
95B392-023 JDB JUMPMAN X NIKE PO HOODIE
95B394-023 JDB JUMPMAN X NIKE PANT
95B402-001 JDB COLOR BLOCK WINDBREAKER
9A0623-023 JAN JUMPMAN X NIKE CROSSBODY
9A0623-R0V JAN JUMPMAN X NIKE CROSSBODY
9A0630-023 JAN JUMPMAN X NIKE HIP BAG
CZ0268-300 WMNS AIR FORCE 1 '07 LX
DC9486-100 W AIR FORCE 1 '07 BETTER
CT8012-005 AIR JORDAN 11 RETRO
CW0784-003 AIR JORDAN 11 CMFT LOW
CI0919-001 W AF1 SHADOW
DJ6244-607 JORDAN MAX AURA 3 SE-GRD BT
DJ6243-607 JORDAN MAX AURA 3 SE-GRD BP
DA8032-006 JORDAN POINT LANE BG
408452-016 AIR JORDAN 4 RETRO BG
AR2118-011 JORDAN PRO JUMPMAN SNAPBACK
DC8744-300 AIR FORCE 1 '07 LX NN
DM1685-102 JORDAN FLTCLB '91 (GS)
DM1686-102 JORDAN FLTCLB '91 (PS)
DA3130-800 JORDAN ZION 1
DA8021-102 JORDAN MAX AURA 3 BG
DC7329-007 JORDAN FLTCLB '91
DQ0641-600 FORCE 1 CRIB SE
768878-102 AIR JORDAN 6 RETRO LOW GG
DH3718-102 WMNS NIKE DUNK HIGH UP
378039-005 JORDAN 11 RETRO BP
DJ5982-015 AIR JORDAN 13 RETRO TEX
DM1297-100 AIR MORE UPTEMPO '96
DH0775-200 NIKE AIR FORCE 1 '07 LXX
DA8021-003 JORDAN MAX AURA 3 BG
DA3131-800 JORDAN ZION 1 BG
CK6649-200 W AF1 PIXEL
DD1068-105 NIKE AIR HUARACHE
CZ4167-004 JORDAN MAX AURA 3
DA3199-004 NIKE AIR MAX 2021 BG
CV8121-004 JORDAN DELTA 2
CV8121-003 JORDAN DELTA 2
DC7329-006 JORDAN FLTCLB '91
DR0174-500 WMNS AIR JORDAN 1 MID GD
CZ0907-106 AIR JORDAN 11 CMFT LOW BG
323419-602 JORDAN 6 RINGS BG
CV8122-106 JORDAN MA2
CV8121-102 JORDAN DELTA 2
DA3199-005 NIKE AIR MAX 2021 BG
CW7306-001 NIKE AIR MAX 2090
DJ0420-700 JORDAN SERIES .03 LEA
DH0249-001 JORDAN ZOOM SEPARATE
DM9092-700 NIKE AIR HUARACHE
943345-025 AIR MAX 270 BG
DA3130-400 Z-CODE
DC7329-008 JORDAN FLTCLB '91
DD4887-400 JORDAN WHY NOT ZER0.4 C
DC3433-800 BLAZER MID '77 S50
CZ4167-001 JORDAN MAX AURA 3
DC3433-400 BLAZER MID '77 S50
DD1589-100 AIR JORDAN XXXV GC (GS)
864349-203 NIKE SB ZOOM BLAZER MID
DA3131-004 JORDAN ZION 1 BG
DN4155-001 NIKE AIR MAX 90 SE
DH4505-400 BLAZER MID '77 M2Z2
DH9523-100 WMNS NIKE WAFFLE DEBUT
DM1687-102 JORDAN FLTCLB '91 (TD)
DD1381-200 NIKE AIR HUARACHE LE
CT2868-003 AIR VAPORMAX EVO
CV8122-004 JORDAN MA2
DD1162-300 Nike Blazer Mid '77 Patch
943345-031 AIR MAX 270 BG
DA8021-006 JORDAN MAX AURA 3 BG
DH9738-004 NIKE AIR MAX 2090 C/S BG
CW6594-009 JORDAN MA2 BG
DD9659-400 JORDAN WHY NOT ZER0.4 C BG
DM8150-100 AIR MORE UPTEMPO
CW7157-600 NIKE AIR ZOOM-TYPE M2Z2
CW2457-607 JORDAN ONE TAKE II
DC4025-001 W AIR MAX PRE-DAY NN
CW0913-012 WMNS JORDAN DELTA 2
554725-371 AIR JORDAN 1 MID BG
BQ6472-121 WMNS AIR JORDAN 1 MID
DO6701-300 NIKE AIR FORCE 1 LO '07
CT3839-103 AIR FORCE 1 AN21 BG
DM1686-006 JORDAN FLTCLB '91 (PS)
CT8529-003 AIR JORDAN 6 RETRO
CV8837-002 AIR MAX ZEPHYR
DN8008-001 WMNS NIKE UPTEMPO
DO6724-601 WMNS AIR FORCE 1 '07

 

 

Regulile și condițiile campaniei Mid Season Sale 10

Detaliile campaniei

Oferta este valabilă pe site-ul https://www.buzzsneakers.ro/produse/mid-season-sale-offer în limita stocului disponibil.

Perioada campanie: Campania este valabilă în perioada 08.12.2021 - 31.12.2021, 

La prețurile afișate se va scadea -10%

Retur:

În cazul în care doriți să returnați un produs, vă rugam să ne contactați la numărul 031.229.94.33 online@buzzsnkeakers.ro

 

Regulile și condițiile campaniei Black Friday 2021

 

Detaliile campaniei

Oferta este valabilă pe site-ul Buzzsneakers.com/RON_ro/ în limita stocului disponibil.

Perioada campanie:

Campania este valabilă în perioadele: 11.11.2021 - 17.11.2021, respectiv 26.11.2021 - 29.11.2021.

Prețurile afișate pe site sunt următoarele:

 • RRP - prețul recomandat de producător;
 • Prețul de referință - reprezintă cel mai scăzut preț practicat pe site-ul Buzzsneakers.com în perioada ultimelor 30 de zile;
 • Preț exclusiv online - prețul de vânzare actual.

Retur:

În cazul în care doriți să returnați un produs, vă rugam să ne contactați la numărul 031.229.94.33 online@buzzsnkeakers.ro

 

 

Regulile și condițiile campaniei VOUCHER -40% DIN PREȚ INIȚIAL

Stimați utilizatori, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile acestei promoții inainte de a beneficia de aceasta. Fiecare vizită/achiziție înseamnă că ați citit toți termenii și condițiile noastre și că sunteți de acord cu acestea în totalitate. Dacă acestea sunt inaccesibile pentru dvs., sunteți rugați să nu utilizați acest site.

Buzz Sneakers își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condiţiile, fără o notificare prealabilă. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul promoțiilor, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Beneficiarii voucherului

Beneficiară a voucherului poate deveni orice persoană care a plasat comenzi și care a primit în colet voucherul în forma cartonată. Prin plasarea comenzii şi folosirea voucherului, persoana confirmă faptul că este de acord cu toate regulile promoției.

Detaliile campaniei

Voucherul în valoare de -40% discount este valabil pentru produse comandate pe site-ul Buzz Sneakers România în perioada 01.12.2021 - 31.12.2021. Această promoție este valabilă Online, în limita stocului disponibil.

Decizii și mențiuni generale

VOUCHERUL se acordă din prețul inițial şi nu se cumulează cu discounturile oferite pentru abonarea la Newsletter, Sport & Bonus, Mega Bonus sau cu alte reduceri. Valoarea discountului nu se poate returna în bani.

Nu se poate folosi mai mult de un (unu) voucher per comandă.

 

Regulile și condițiile campaniei COD Influenceri

Stimați utilizatori, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile acestei campanii inainte de a beneficia de aceasta. Fiecare vizită/achiziție înseamnă  ați citit toți termenii și condițiile noastre și că sunteți de acord cu acestea în totalitate. Dacă acestea sunt inaccesibile pentru dvs. sunteți rugați să nu utilizați acest site. 

Buzz Sneakers își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condiţiile, fără o notificare prealabilă. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul campaniilor și promoțiilor, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Detaliile campaniei

Cod influencer El Nino: ELNINO30

Folosește codul influencerului în pagina de coș și beneficiază de -30% discount.

Codul este valabil doar pentru produsele din Noua Colecție la preț întreg.

Campanie valabila in perioada 1-4 octombrie 2021

Decizii și mentiuni generale

CODUL se acordă din prețul inițial de vânzare şi nu se cumulează cu discounturile oferite pentru abonarea la Newsletter, Sport & Bonus, Mega Bonus sau cu alte reduceri.

Valoarea discountului nu se poate returna în bani.

Nu se poate folosi mai mult de un (unu) COD per comandă.

 

Regulament campanie BUY MORE, SAVE MORE

cod reducere -10% pentru comenzi de peste 400 RON

Detaliile campaniei

Folosește codul SAVEMORE în pagina coșului de cumpărături pentru comenzi cu o valoare mai mare de 400 RON și beneficiezi pe loc de un discount de 10% din valoarea coșului de cumpărături.

Perioada campaniei

Campania este valabilă în perioada: 1-3 octombrie 2021

Mecanism aplicare cod SAVEMORE

Produsele adăugate în coș pot să aibă un preț înreg sau un preț deja redus, afișat în site. Discountul de 10% se activează doar după ce se adaugă manual codul SAVEMORE în secțiunea "Coduri promoționale" din cadrul paginii coșului de cumpărături, pentru comenzi cu un total cel puțin egal cu 400 RON.

Dacă sunt îndeplinite condițiile campaniei, totalul coșului de cumpărături va fi redus cu 10% după aplicarea codului.

Decizii și mentiuni generale
Codul și discountul oferite în cadrul campaniei BUY MORE, SAVE MORE nu se cumulează cu alte coduri oferite pentru abonarea la Newsletter, Sport & Bonus, Mega Bonus sau cu alte reduceri.

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONAL

“Tinuta completa de Back to school”

Perioada campaniei 16.08.2023-17.09.2023

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1. Campania promotionala “Tinuta completa de Back to school” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de SPORT VISION TRADING S.R.L., cu sediul in MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2, STR. DINU VINTILA, NR.11, CLADIREA EURO TOWER, ET.7, Cod Unic de înregistrare RO 33878190, înmatriculată la Registrul Comerţului J40/14169/2014 cont bancar RO 81 BACX 0000 0010 9435 8000 , deschis la UniCredit tiriac Bank, reprezentată de Dinulescu Mario in calitate de General Manager, denumita in continuare pe parcursul Regulamentului, ORGANIZATOR.

1.2 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea in prealabil si prezentarea acestor modificari pe site-ul www.sportvision.ro si www.buzzsneakers.ro.

1.3 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul Magazinelor Participante (astfel cum acestea sunt definite mai jos), cat si pe site-ul www.sportvision.ro si   www.buzzsneakers.ro.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/intrerupe/prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul in orice moment, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în eventuale acte adiționale şi vor fi afisate/comunicate către public prin modalitatile mentionate in Sectiunea 1 din Regulament, respective prin afisarea pe websiteul www.sportvision.ro si www.buzzsneakers.ro sau direct in Magazinele Participante.

1.5. Prin simpla participare la tombola, Participantul declara ca a citit, a inteles si este de acord, fara obiectiuni, cu termenii si conditiile prezentului Regulament si ca va respecta termenii si conditiile prezentului Regulament, potrivit celor mentionate in cuprinsul acestuia.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1 Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României, in toate magazinele Sport Vision si magazinele Buzz de pe teritoriul Romaniei, apartinand Organizatorului.

  Denumite pe parcursul prezentului Regulament “Magazine Participante”, conform programului de functionare al acestora, in perioada 16.08.2023-17.09.2023(“Perioada Campaniei”), astfel: Sport Vision Constanța, Sport Vision Galati, Sport Vision Mega Mall, Sport Vision Afi Cotroceni, Sport Vision Plaza, Sport Vision Oradea, Sport Vision Sibiu, Sport Vision Shopping TM, Sport Vision Iulius TM, Sport Vision Iasi, Sport Vision Cluj, Sport Vision Vâlcea, Sport Vision TG Mureș, Sport Vision Băneasa, Sport Vision Brașov, Sport Vision Suceava, Sport Vision SF Gheorghe, Sport Vision Pitești, Sport Vision Brăila, Sport Vision Zalău, Sport Vision Severin, Sport Vision Ploiești, Sport Vision Baia Mare, Sport Vision Piatra Neamț, Sport Vision Craiova, Sport Vision Targoviste, Sport Vision Roman, Sport Vision DN1, Sport Vision Militari, Buzz Baneasa, Buzz AFI Controceni, Buzz Mega Mall, Buzz Park Lake, Buzz Oradea, Buzz Galati, Buzz Iasi, Buzz Timisoara, Buzz Bacau, Buzz Vivo Cluj, Buzz Iulius Cluj, Buzz City CT, Buzz Vivo CT, Buzz Ploiesti, Buzz Craiova,, Buzz Brasov, Buzz Tg Mures, Buzz Sibiu.

Preturile produselor participante la Tombola si premiile afisate in cadrul prezentei Campanii sunt valabile doar pe durata prezentei Tombole.

3.2 Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea, eventual, conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania promotionala este deschisa tuturor clientilor Magazinelor Participante, persoane fizice, care inteplinesc cumulative urmatoarele conditii:

• in cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința pe teritoriul României care detine un card de fidelitate SPORT&BONUS si care cumpara cu cardul de fidelitate SPORT&BONUS in perioada campaniei de minim 299 lei din magazinele SPORT VISION sau 599 lei din magazinele Buzz;

• au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania;

• au implinita varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei;

• detin si utilizeaza un card de fidelitate valid Sport&Bonus (format fizic) in momentul efectuarii cumparaturilor pe perioada de desfasurare a prezentei Campanii

• au furnizat numarul de telefon pe formularul de solicitare a cardului Sport&Bonus;

• confirma ca au citit si au inteles prezentul Regulament Oficial si ca sunt de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

4.2 Participarea la această Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

4.3 Se vor valida numai inscrierile participantilor care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament.

4.4 Persoanele care nu detin un card de fidelitate Sport&Bonus(format fizic), la data achizitionarii produselor participante, nu pot participa la prezenta Campanie, insa pot solicita emiterea unui astfel de card in vederea participarii la prezenta Campanie, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

4.5 In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator, rezulta ca participarea la Campanie a fost fraudata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie participantii care au fraudat prevederile prezentului Regulament, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Campanie pana la incheierea acesteia.

4.6. În aceasta campanie nu au voie să participe proprietarii magazinelor, angajații Sport Vision  si Buzz (indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu), sotul/sotia, rudele de gradul I ale acestora și toți cei implicați în organizarea acestei campanii precum si sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie sunt toate produsele, indiferent de codul de articol sau categorie, comercializate in Magazinele Participante in limita stocurilor disponibile.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

6.1 Pentru a intra in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze din Magazinele Participante in Perioada Campaniei orice produs participant cu suma totala de 299 RON pentru Sport Vision si 599 RON pentru Buzz, pe un bon fiscal si sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a. sa detina un card de fidelitate Sport&Bonus(format fizic) valabil la data achizitionarii Produselor Participante si sa-si fi furnizat numarul de telefon;

b. sa prezinte cardul de fidelitate Sport&Bonus la casa de marcat in Magazinele Participante, astfel cum acestea au fost individualizate in Sectiunea 3.1 punctele A, B de mai sus, pana la momentul inchiderii bonului fiscal de catre casier, pentru ca acesta din urma sa scaneze cardul de fidelitate Sport&Bonus.

6.2 Daca participantul indeplineste conditiile de participare, detine si prezinta un card de fidelitate valid Sport&Bonus(format fizic) si la emiterea lui a fost de acord cu participarea la campanii promotionale, iar documentul fiscal este emis in oricare zi din Perioada Campaniei, conform programului de functionare al fiecarui Magazin Participant, astfel cum acestea au fost individualizate in Sectiunea 3.1 punctele A, B de mai sus, pentru achizitionarea produselor participante conform Regulamentului Oficial, participantul respectiv este inscris automat in Campanie, respectiv la tragerile la sorti in urma carora poate fi desemnat castigatorul unui singur premiu oferit in cadrul Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri automate efectuate. Pentru evitarea oricarui dubiu, un participant poate fi desemnat castigatorul unui premiu oferit in cadrul Concursului 1 daca indeplineste conditiile de concurs si cumpara un Produs Participant din cadrul Magazinelor Participante in Perioada 16.08.2023-17.09.2023.

6.3 Un participant are dreptul la un numar nelimitat de inscrieri in cadrul Campaniei, pentru fiecare inscriere noua fiind necesara indeplinirea conditiei de participare (respectiv achizitionarea oricarui Produs Participant din magazinele participante astfel cum acestea au fost individualizate in Sectiunea 3.1 punctele A, B de mai sus, utilizand cardul de fidelitate Sport&Bonus in momentul achizitiei). Pentru inlaturarea oricarui dubiu, la fiecare conditie de participare indeplinita pe un singur document fiscal, se va realiza o singura inscriere automata a participantului in Campanie. Pentru claritate, in masura in care pe un document fiscal vor exista mai multe Produse Participante, participantul va fi inscris in campanie o singura data.

6.4 Premiile se acorda prin tragere la sorti organizata prin utilizarea programului Random.org, cu distributie aleatorie. Tragerea la sorti va avea loc in fiecare saptamana, dupa cum urmeaza:

- premiul 1 – saptamana 16.08.2023-23.08.2023, extragerea va avea loc pe data de 25.08.2023;

- premiul 2 – saptamana 23.08.2023-30.08.2023, extragerea va avea loc pe data de 01.09.2023;

- premiul 3 – saptamana 30.08.2023-06.09.2023, extragerea va avea loc pe data de 08.09.2023;

- premiul 4 – saptamana 06.09.2023-17.09.2023. extragerea va avea loc pe data de 19.09.2023.

 6.5 Tragerea la sorti va avea loc la sediul social Sport Vision si se pune la dispozitia oricarui participant care o solicita. Se va extrage un (1) castigator si 5 (cinci) rezerve pentru premiul oferit in cadrul Campaniei.

6.6 In vederea desemnarii castigatorilor, Organizatorul va transmite exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament Oficial, in vederea realizarii extragerii. Identificarea castigatorilor in baza seriilor bonurilor fiscale si cardurilor de fidelitate Sport&Bonus si contactarea castigatorilor in vederea indeplinirii procedurii de validare se va efectua de catre compania Sport Vision. Validarea castigatorilor va avea loc in data inscrisa in prezentul Regulament, iar compania SportvVision va contacta telefonic castigatorii apeland numarul de telefon de maximum 2 ori, in aceeasi zi, in intervale orare diferite, in vederea validarii.

6.7 Transmiterea (in mod fizic) a premiului se va realiza de catre Sport Vision, in orice magazin participant, ales de castigator in termen de maxim 15 zile de la informarea castigatorului de catre Organizator.

6.8 In cazul in care, din orice motiv, unul sau mai multi dintre castigatorii extrasi nu indeplineste/indeplinesc conditiile de validare (respectiv furnizarea datelor complete pentru transmiterea premiului), atribuirea premiului respectiv se va face unei rezerve, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare urmand a fi aplicata si rezervelor.

 1. Premiul nerevendicat in termen de 5 de zile de la data anuntarii castigatorului sau care nu a putut fi transmis castigatorului din motive independente de SPORT VISION TRADING S.R.L. se considera nealocat si va fi relocat catre REZERVA.

 

 1. Premiile oferite in Tombola nu pot fi inlocuite cu alte bunuri.

Validarea castigatorilor

6.9 Fiecare participant desemnat castigator ca urmare a tragerii la sorti va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare.

6.10 Participantii vor fi instiintati cu privire la furnizarea datelor necesare pentru validare, respectiv: nume, prenume, CNP, seria cardului de fidelitate Sport&Bonus si magazinul de unde doresc sa isi revendice premiul.

Se descalifica automat castigatorii/rezervele care nu furnizeaza datele personale necesare validarii.

6.11 Daca, din motive independente de vointa Organizatorului unul sau mai multi castigatori nu poate fi contactat/nu pot fi contactati (participantul are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor, urmand aceeasi procedura de contactare si validare. Atat castigatorii, cat si rezervele, daca este cazul, vor fi contactati pentru validare de 2 (doua) ori in aceeasi zi, in intervale orare diferite. In cazul in care castigatorii/rezervele nu pot fi contactati (au telefonul inchis si/sau nu raspund/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), acestia vor fi invalidati.

SECTIUNEA 7. PREMIILE

7.1 Organizatorul va pune la dispozitie un total de 48 premii, constand in urmatoarele produse:

 SPORT VISION:

 

Premii magazine SPORT VISION

 

 

   

Tip Premiu

TIP DISCOUNT

VALOARE UNITARA

NUMAR PREMII

VALOARE PREMII (RON TVA INCLUS)

SOSETE

orice produs din categoria SOSETE din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 110 RON

100

4

400

SAPCA

orice produs din categoria SAPCA din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

TRICOU

orice produs din categoria TRICOU din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

SNEAKERSI

orice produs din categoria SNEAKERS din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 600 RON

600

4

2400

RUCSAC

orice produs din categoria RUCSAC din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

PANTALONI

orice produs din categoria PANTALONI din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

 

 

 

24

6000

TOTAL GENERAL

 

 

24

6000

 

 

BUZZ

 

Premii magazine Buzz

 

 

   

Tip Premiu

TIP DISCOUNT

VALOARE UNITARA

NUMAR PREMII

VALOARE PREMII (RON TVA INCLUS)

SOSETE

orice produs din categoria SOSETE din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 110 RON

110

4

440

SAPCA

orice produs din categoria SAPCA din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

TRICOU

orice produs din categoria TRICOU din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

SNEAKERSI

orice produs din categoria SNEAKERS din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 600 RON

600

4

2400

RUCSAC

orice produs din categoria RUCSAC din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

200

4

800

PANTALONI

orice produs din categoria PANTALONI din portofoliul de produse al magazinului cu o valoare PANA IN 200 RON

400

4

1600

 

 

 

24

6840

TOTAL GENERAL

 

 

24

6840

 

 

7.2 Valoarea unui premiu este de:

- Sport Vision: 1500 RON;

- Buzz: 1710 RON.

7.3 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 12 840 RON.

7.4 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: telefon, internet precum si costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie).

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE. ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Pentru ca un participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii:

✓Sa aiba dreptul de participare conform sectiunii 4 din prezentul Regulament;

✓Sa achizitioneze produse din gama de Produse Participante conform sectiunii 5, respectand mecanismul de inscriere descris in cadrul sectiunii 6.

8.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie).

8.3 Premiile vor fi ridicate de castigatorii validati de catre Organizator,de la orice magazin participant, in termen de maxim 15 zile de la momentul validarii.

8.4 Castigatorii premiilor nu pot ceda premiul, in integralitatea lui sau partial, unor alte persoane, inainte de a intra in posesia premiului.

8.5 In cadrul prezentei Campanii, nu se ofera contravaloarea in bani a premiului sau un alt premiu si/sau serviciu echivalent.

8.6 In situatia in care premiile nu pot fi acordate din motive independente de vointa Organizatorului, acestea vor ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori si rezerve sau pot organiza o alta Campanie, dupa caz.

8.7 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorii premiilor Campaniei dupa expirarea termenelor de revendicare, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1        Datele cu caracter personal ale participanților si castigatorilor sunt prelucrate de către Organizator, în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) și ale Legii nr. 190/2018.

9.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate in cuprinsul prezentului capitol, se realizează strict conform Politicii de Confidențialitate disponibilă pe website și strict pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea prezentei Campanii, împreuna cu îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina Organizatorului.

9.3. Pentru desfășurarea Campaniei, Organizatorul, inclusiv prin imputernicitii sai, va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

•           Pentru participanții la Campanie, vor fi prelucrate informații aferente cardului de fidelitate Sport&Bonus, implicit seria cardului de fidelitate si numarul bonului fiscal aferent tranzactiilor eligibile pentru prezenta Campanie;

•           Pentru câștigătorii Campaniei, vor fi prelucrate informații aferente cardului de fidelitate Sport&Bonus precum nume, prenume, numar de telefon.

În măsura în care se impune acordarea unor premii mai mari de 600 Ron, Operatorul are obligatia de a prelucra o serie de date suplimentare din cadrul CI (ex: CNP), conform prevederilor legale, în vederea raportării câștigurilor către organele fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi folosite într-un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

9.4. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator în scopul înscrierii la Campanie, desfășurării acesteia, anunțării câștigătorilor și atribuirii premiilor, îndeplinirii obligațiilor care îi revin în baza legislației privind publicitatea și organizarea de concursuri, combaterea și evitarea oricăror tipuri de fraude legate de Campanie, soluționarea plângerilor legate de desfășurarea Campaniei, respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, în scop de arhivare, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, precum și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului.

9.5.      Datele personale ale Participanților câștigători ai Campaniei sunt prelucrate pe perioada desfășurării acesteia și ulterior încheierii Campaniei în vederea îndeplinirii unor obligații legale care incumbă în sarcina Organizatorului sau în scopuri de arhivare, conform următoarelor scopuri de prelucrare:

a)         Furnizarea premiilor și gestionarea sesizărilor și/sau a întrebărilor legate de prezenta Campanie utilizând canalele indicate în cadrul Regulamentului.

Temei : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului a), temeiurile de prelucrare sunt reprezentate, după caz de: (a) contractul încheiat cu participantii și reprezentat de Regulamentul campaniei; (b) obligațiile legale incidente și în baza cărora Operatorul trebuie să primească și să gestioneze sesizările și întrebările adresate acestuia împreună cu (c) interesul legitim constând în necesitatea de gestionare a sesizărilor și/sau întrebărilor utilizatorilor și utilizarea feedback-ului în vederea îmbunătățirii serviciilor și/sau produselor oferite de Operator.

b)         Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul premiilor acordate, in vederea personalizării premiului în funcție de sex, vârstă și măsuri inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare (daca se impune).

Temei : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului b), prelucrarea datelor utilizatorilor este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale de către Organizator. Furnizarea datelor utilizatorilor în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care le revin și deci imposibilitatea de a vă oferi premiile câștigate.

c)         În vederea constatării, exercitării sau apărării drepturilor aparținând Sport Vision Trading SRL în justiție, dacă va fi cazul.

Temei : În vederea îndeplinirii scopului menționat în cadrul punctului c), temeiul de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Operatorului care constă în luarea măsurilor și întreprinderea formalităților necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor acestuia in justitie.

9.6.       Furnizarea de către participanți a datelor cu caracter personal poate fi o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de premiile oferite prin intermediul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora poate atrage imposibilitatea participării valabile la această Campanie si respectiv imposibilitatea revendicării premiului.

9.7. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Campaniei, companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).

9.8. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul Sport Vision Romania doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în Regulament sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă

9.9. Suplimentar, și numai în măsura în care este necesar, datele personale vor putea fi de asemenea dezvăluite si următoarelor categorii de terți: societăți care furnizează produse și servicii Operatorului sau Împuternicitului, cum ar fi agenții de marketing terțe, furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații pentru realizarea unor copii de rezervă și/sau recuperare în caz de dezastru, partenerilor care prestează servicii de securitate informatică sau alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesita aceste informații. Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafelor de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezentul capitol și legislația aplicabilă.

9.9. Datele câștigătorilor (numele si prenumele) vor fi făcute publice pe paginile de social media SPORT VISION. De asemenea, Organizatorul poate să prezinte datele dvs. cu caracter personal notarului public care va fi implicat în extragerea câștigătorilor, precum și furnizorilor de servicii suport, consultanților, autorităților (după cum este necesar sau permis de prevederile legale), numai pentru scopurile menționate în prezentul Regulament Oficial.

9.9. Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

9.10 Organizatorul menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt prelucrate.

9.11. Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal aveți dreptul de a ne solicita accesarea, ștergerea, rectificarea datelor dumneavoastră, restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a solicita portabilitatea datelor și de a vă opune prelucrării, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile la adresa plangere@dataprotection.ro. Pentru mai multe informații, consultați informațiile disponibile pe site-ul web oficial al autorității.

9.12.Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului, având următoarele date de contact: protectiadatelor@sportvision.ro.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

10.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cardurile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel de carduri.

10.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

10.3 Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

10.4 Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea acestuia.

10.5 Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator.

10.6 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

10.7 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

10.8 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 11 - TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului, cu excepţia situatiei in care Organizatorul are obligația de a reține de a vira impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câștigătorului cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare.

11.2. Participantilor la Tombola nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.  Pentru claritate, Pretul de achizitie este singura suma pe care cumparatorul o achita in vederea beneficiarii de produsul achizitionat.

11.3. Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina de la castigatori si sa plateasca din suma bruta a premiului, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigatori in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 12 – INTRERUPEREA CAMPANIEI

12.1 Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.  * Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de institutiile abilitate.

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

12.3 Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora, astfel cum este definita de lege, sau printr-o decizie a Organizatorului.

SECTIUNEA 13 - LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

13.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe adresa Organizatorului mentionata la art. 1.1., in termen de 20 zile calendaristice de la finalizarea Campaniei. Dupa aceastadata, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

14.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, prin grija Organizatorului, in mod gratuit oricarui solicitant pe www.sportvision.ro sau in Magazinele Participante.

14.2 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.3 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

14.4 Prezenta Campanie este organizata in scopul stimularii vanzarilor.

 

ORGANIZATOR